U P O Z O R N Ě N Í : Produkty ze složky Stroje a příslušenství PŘEDVÁDĚCÍ jsou umístěny v našem předváděcím centru a některé z nich již byly použity při předvedení nebo zkoušení zákazníky. Je u nich uvedena katalogová cena, v případě prodeje může být ale cena eventuálně snížena podle aktuálního stavu a opotřebení. V případě zájmu o některou z těchto položek nás tedy neváhejte kontaktovat s dotazem na aktuální stav a cenu.

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.mafell-tabor.cz

Provozovatel obchodu:

SEMACZ, s.r.o.
IČO: 26109123
Tábor – Větrovy 99, 39002
SEMACZ s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 14058.

 

Záruční doba

Na všechny produkty nabízené v elektronickém obchodě www.mafell-tabor.cz se dle Občanského zákoníku vztahuje záruční doba 24 měsíců. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Na stroje ze složky „Stroje a příslušenství PŘEDVÁDĚCÍ“, které byly již nějakým způsobem použity, je poskytována 6-měsíční záruční doba pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

Na nové stroje je poskytnuta prodloužená 3-letá záruka kterou prodávající zaregistruje zákazníkům zdarma a zašle na email potvrzení o této registraci.

Řešení reklamace

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kontaktovat prodávajícího můžete následujícím způsobem:

  • na e-mailovou adresu provozovatele info@mafell-tabor.cz
  • poštou na adresu provozovatele: SEMACZ s.r.o., Větrovy 99, 39002 Tábor
  • telefonicky na číslo: 608 680 809
  • osobním doručením na adresu provozovatele: SEMACZ s.r.o., Větrovy 104, 39002 Tábor

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží, pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady, eventuelně fotodokumentací a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele obchodu. Kupující má nárok na bezplatné odeslání zboží zpět prodávajícímu prostřednictvím služby DPD. Štítek pro bezplatné odeslání bude kupujícímu vygenerován na vyžádání.

Reklamace bude okamžitě po přijetí od dopravce zpracována a zákazník bude o přijetí reklamace informován e-mailovou zprávou nejpozději do 3 pracovních dní od přijetí.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

O průběhu reklamačního řízení bude zákazník průběžně informován e-mailem nebo telefonicky. Před odesláním reklamace zpět bude kupující informován samostatnou e-mailovou zprávou.

Reklamační protokol si můžete Formulář pro uplatnění reklamace.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

V případě neoprávněné reklamace bude reklamující písemně vyrozuměn a zároveň bude obeznámen o ceně opravy zboží dle posouzení servisu. Reklamující je povinen do pěti pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení písemně sdělit prodávajícímu, zda souhlasí s cenou za opravu zboží dle sděleného návrhu, či zda opravu nepožaduje. Pokud se reklamující ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí a zboží mu bude zasláno zpět v původním stavu.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci anebo její opravou. Není-li však takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

To ale neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti, které jsou smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.