U P O Z O R N Ě N Í : Produkty ze složky Stroje a příslušenství PŘEDVÁDĚCÍ jsou umístěny v našem předváděcím centru a některé z nich již byly použity při předvedení nebo zkoušení zákazníky. Je u nich uvedena katalogová cena, v případě prodeje může být ale cena eventuálně snížena podle aktuálního stavu a opotřebení. V případě zájmu o některou z těchto položek nás tedy neváhejte kontaktovat s dotazem na aktuální stav a cenu.

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající)

Internetový obchod:         www.mafell-tabor.cz

Společnost:                       SEMACZ s.r.o.

Se sídlem:                          Větrovy 99, 39002 Tábor

IČ/DIČ:                               IČ26102200 / DIČ CZ26102200

E-mailová adresa:             info@mafell-tabor.cz

Telefonní číslo:                  381 210 179

 

Spotřebitel

 • Jméno a příjmení:   .......................................................
 • Adresa:                    .......................................................                  
 • Email:                       .......................................................   
 • Telefon:                   .......................................................

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den, dne (....................) jsem ve Vašem obchodě (..........................................) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

Podrobný popis vady:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání /datum obdržení (*) ...............................
 2. Číslo objednávky: ..................................
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem .............................................................................................................................................................
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ..................................................................................................................................................................

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V ......................., Dne ............................


                                                                                    ______________________________________

                                                                    Jméno a příjmení spotřebitele (hůlkovým písmem + podpis)

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. ..................................................
 2. ...........................................................................................................

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě (u registrované prodloužené záruky 36 měsíční lhůtě, u předváděcího a použitého stroje 6 měsíční lhůtě). Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.